Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

I en solfångare omvandlas solinstrålningen till värme. Det finns flera olika typer av solfångare där de vanligaste är (glasade) plana solfångare, vakuumrörsolfångare och poolsolfångare (oglasade). Sedan finns det också olika typer av koncentrerande solfångare.

I en solcell omvandlas solinstrålningen till elektricitet som sedan kan användas lokalt i huset eller skickas ut på elnätet. Det finns så kallade kristallina solceller (kisel) och olika tunnfilmssolceller (kisel, med flera material) med olika utseende, prestanda och pris


Hur fungerar ett solelsystem?

Nätanslutna anläggningar består av solceller och växelriktare. I solcellerna omvandlas solinstrålningen till en likström (12 V) som sedan omvandlas till växelström (~240 V) i växelriktaren för att kunna kopplas in på det vanliga elsystemet i byggnaden och/eller till elnätet


Är det lönsamt med solel?

En solelanläggning minskar ditt behov av köpt elenergi och sänker din elkostnad. Solelkostnaden påverkas inte av energipriserna och när anläggningen är avbetalad är solelen i princip gratis. Med ett bra system ligger avskrivningstiden på under 10 år i de flesta fall kan man räkna med kortare avskrivningstid. Lönsamheten påverkas positivt av bidrag eller ROT-avdrag, liksom av skattereduktion och elcertifikat.


Vad kostar ett solelsystem?

En solcellsanläggning kostar installerad och driftsatt från 10.000 till 20.000 kronor per kW beroene på utförande och storlek. I princip oberoende av typ, men främst beroende på placering ger en solcellsanläggning ungefär 1.000 kWh/år per kW. 


Hur vet jag vad som är ett bra solelsystem?

Systemet ska innehålla solcellsmoduler från etablerade tillverkare och växelriktare som är godkänd att koppla in i svenska elnät. Det säljs väldigt många olika solcellsmoduler, men kombinationen av kvalitetsprodukter och systemets utformning utifrån förutsättningarna (entreprenörens erfarenhet) som har störst betydelse. Be att få referenser.


Vilka är de viktigaste argumenten för solel?

Solel är "miljövänligt", det vill säga att den ger mycket liten miljöpåverkan, det går åt lite energi för att tillverka solcellsmodulerna i förhållande till den energi som erhålls under deras livslängd och det går att återvinna modulerna. "Återbetalningen" för energi och resursanvändningen ligger på ca 2 år.

Solinstrålningen finns överallt och är gratis (svår/omöjlig att lägga ägaranspråk på).  Solel lönar sig i längden, man vet vad den kostar (påverkas inte av energiprisändringar) och när solelanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis.


Finns det några nackdelar med solel?

Soleltillskottet är förhållandevis litet under vinterhalvåret varför man i normala fall måste komplettera med köpt el under större delen av året. Man kan inte sätta på ett solelsystem när man behöver el om det inte finns tillräckligt med solinstrålning eller, om man har ett batteri, tillräckligt med lagrad el i systemet.


Hur ska solcellsmodulerna placeras?

Solcellsmodulerna bör placeras lutade och riktade mot söder, till exempel på ett lutande södertak. Med en mindre lutning (exempelvis 15° mot horisontalplanet) får man mer el på sommaren och med en större lutning (exempelvis 60° mot horisontalplanet) får man mer el på våren och hösten.

Inom sydost till sydväst får man 0–10% mindre solel jämfört med en rakt södervända moduler. En vertikalt placerad solcellsmodul, till exempel om den monteras på en fasad, ger totalt cirka 30 % mindre solel jämfört med en rakt södervänd modul, men lite mer el på vår och höst.

Generellt sett bör man se till att modulerna inte skuggas för då minskar energiutbytet. I områden med mycket snö är det en fördel om solcellsmodulerna lutar så snön kan glida av.


Källa: Svensk Solenergiförening