Sälj din överskottsel på sommaren, köp tillbaka den på vintern!

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller så har du från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta. Detta för att vi har obalanser i hur vi använder el. I tillägg till skattereduktionen har du rätt till andra ersättningar som vi berättar under någon av rubrikerna under Ekonomi-delen.

Skattereduktionen du får är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.

Den el du producerar på din fastighet är oftast ett komplement till den el du köper från ditt elhandelsföretag. Så länge den egna produktionen understiger den el du själv förbrukar uppstår inget överskott. Det kan däremot finnas perioder på året då din anläggning producerar ett överskott av el. Det kan till exempel ske en väldigt solig sommardag. Det överskott som produceras sådana dagar matas automatiskt in till elnätet. Du säljer helt enkelt överskottsproduktionen till ditt elhandelsföretag och dessutom får du ersättning från ditt elnätsföretag.

KTH har undersökt varför fler hushåll inte skaffar solceller. Ett argument är att solen inte alltid skiner när man behöver energin. Upphovsman: KTH Green Leap

Vem har rätt att få skattereduktion?

När du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för en mikroproducent av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som du framställer från sol, vind och vatten

  • Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare. Din gamla mätare byts utan kostnad till en dubbelriktad.
  • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Däremot sätter ellagen en gräns på 63A för att få mata ut el kostnadsfritt på nätet. De allra flesta privatpersoner har en säkring upp till 25A
  • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut.
  • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Hur mycket skattereduktion kan man få?

Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår (det vill säga den totala överskottsel du producerat), dock högst så många kilowattimmar som du tagit ut (det vill säga det totala antalet kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget) i anslutningspunkten under samma kalenderår och dessutom högst 30 000 kilowattimmar per år. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar per anslutningspunkt.

Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år.

När får man skattereduktionen?

Elnätsföretagen kommer att lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten i januari året efter att in- och utmaning skett. I din Inkomstdeklaration 1 som ska lämnas i maj kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med.

För juridiska personer kommer kontrolluppgift också att lämnas men uppgifterna kommer inte att förtryckas i inkomstdeklarationen